browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
acathexia

more about acathexia

acathexia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 acathexia 
 n : an inability to retain bodily secretions 
more about acathexia