browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
actiniaria

more about actiniaria

actiniaria


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Actiniaria 
 n : sea anemones [syn: {Actiniaria}, {order Actiniaria}, {Actinaria}, 
 {order Actinaria}] 
more about actiniaria