browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
actinomyxidia

more about actinomyxidia

actinomyxidia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Actinomyxidia 
 n : parasites of worms [syn: {Actinomyxidia}, {order 
 Actinomyxidia}] 
more about actinomyxidia