browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
apolune

more about apolune

apolune


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 apolune 
 n : apoapsis in orbit around the moon [syn: {aposelene}] [ant: {periselene}, 
 {periselene}] 
more about apolune