browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
aposelene

more about aposelene

aposelene


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 aposelene 
 n : apoapsis in orbit around the moon [syn: {apolune}] [ant: {periselene}, 
 {periselene}] 
more about aposelene