browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
apostatise

more about apostatise

apostatise


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 apostatise 
 v : abandon one's beliefs or allegiances [syn: {apostatize}, {tergiversate}] 
more about apostatise