browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
arthralgia

more about arthralgia

arthralgia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 arthralgia 
 n : pain in a joint or joints 
more about arthralgia