browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
arthralgic

more about arthralgic

arthralgic


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 arthralgic 
 adj : of or relating to arthralgia 
more about arthralgic