browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
astus


astus


  No  definitions  found  for  "astus",  perhaps  you  mean: 
  web1913:  Ascus  Astun 
  wn:  Aotus  ascus 
  gazetteer:  Satus  Altus 
  foldoc:  Actus