browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
brezhnev


brezhnev


 
 Grep of noun brezhnev 
 brezhnev 
 leonid brezhnev 
 leonid ilyich brezhnev 
 
 Overview of noun brezhnev 
 
 The noun brezhnev has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Brezhnev, Leonid Brezhnev, Leonid Ilyich Brezhnev -- (Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)) 
 
 Overview of noun brezhnev 
 
 The noun brezhnev has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Brezhnev, Leonid Brezhnev, Leonid Ilyich Brezhnev -- (Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982))