browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
balzacian

more about balzacian

balzacian


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Balzacian 
 adj : of or relating to Honore de Balzac or his writings [syn: {Balzacian}] 
more about balzacian