browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
belorussia

more about belorussia

belorussia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Belorussia 
 n : a landlocked republic in eastern Europe; formerly a European 
 Soviet [syn: {Belarus}, {Byelarus}, {Byelorussia}, {Belorussia}, 
 {White Russia}] 
more about belorussia