browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
bifoliate

more about bifoliate

bifoliate


 2 definitions found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Bifoliate \Bi*fo"li*ate\, a. [Pref. bi- + foliate.] (Bot.) 
 Having two leaves; two-leaved. 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 bifoliate 
 adj : having two leaves 
more about bifoliate