browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
cryaesthesia

more about cryaesthesia

cryaesthesia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 cryaesthesia 
 n : hypersensitivity to cold [syn: {cryesthesia}] 
more about cryaesthesia