browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
cryptotis

more about cryptotis

cryptotis


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Cryptotis 
 n : least shrews [syn: {Cryptotis}, {genus Cryptotis}] 
more about cryptotis