browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
deimos


deimos


 
 Grep of noun deimos 
 deimos 
 
 Overview of noun deimos 
 
 The noun deimos has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Deimos -- (the smaller of the two satellites of Mars) 
 
 Overview of noun deimos 
 
 The noun deimos has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Deimos -- (the smaller of the two satellites of Mars)