browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ethoses


ethoses


 
 Grep of noun ethos 
 ethos 
 ethosuximide 
 
 Overview of noun ethos 
 
 The noun ethos has 1 sense (first 1 from tagged texts) 
 
 1. (2) ethos -- (the distinctive spirit of a people or an era; "the Greek ethos") 
 
 Overview of noun ethos 
 
 The noun ethos has 1 sense (first 1 from tagged texts) 
 
 1. (2) ethos -- (the distinctive spirit of a people or an era; "the Greek ethos")