browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
flagyl


flagyl


 
 Grep of noun flagyl 
 flagyl 
 
 Overview of noun flagyl 
 
 The noun flagyl has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. metronidazole, Flagyl -- (antiprotozoal medication (trade name Flagyl) used to treat trichomoniasis and giardiasis) 
 
 Overview of noun flagyl 
 
 The noun flagyl has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. metronidazole, Flagyl -- (antiprotozoal medication (trade name Flagyl) used to treat trichomoniasis and giardiasis)