browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
flagyl


flagyl


 
  Grep  of  noun  flagyl 
  flagyl 
 
  Overview  of  noun  flagyl 
 
  The  noun  flagyl  has  1  sense  (no  senses  from  tagged  texts) 
 
  1.  metronidazole,  Flagyl  --  (antiprotozoal  medication  (trade  name  Flagyl)  used  to  treat  trichomoniasis  and  giardiasis) 
 
  Overview  of  noun  flagyl 
 
  The  noun  flagyl  has  1  sense  (no  senses  from  tagged  texts) 
 
  1.  metronidazole,  Flagyl  --  (antiprotozoal  medication  (trade  name  Flagyl)  used  to  treat  trichomoniasis  and  giardiasis)