browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fluegelhorn

more about fluegelhorn

fluegelhorn


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 fluegelhorn 
 n : a brass instrument resembling a cornet but with a wider bore 
 [syn: {flugelhorn}] 
more about fluegelhorn