browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
hajji

more about hajji

hajji


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 hajji 
 n : a pilgrim who journeys to Mecca [syn: {hadji}, {haji}] 
more about hajji