browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
irvingia

more about irvingia

irvingia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Irvingia 
 n : wild mango [syn: {Irvingia}, {genus Irvingia}] 
more about irvingia