browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
jiao

more about jiao

jiao


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 jiao 
 n : 10 jiao equal 1 yuan 
more about jiao