browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kanacka


kanacka


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Kanacka \Ka*nack"a\, Kanaka \Ka*na"ka\, n. [Native name prop., 
 a man.] 
 A native of the Sandwich Islands.