browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
khar


khar


 No definitions found for "khar", perhaps you mean: 
 web1913: Char Thar Knar Ksar Kyar khur Khan 
 wn: char khan 
 jargon: char 
 foldoc: char shar