browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

leontodon leontodon definition

leontodon


 
 Grep of noun leontodon 
 genus leontodon 
 leontodon 
 leontodon autumnalis 
 
 Overview of noun leontodon 
 
 The noun leontodon has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Leontodon, genus Leontodon -- (hawkbit) 
 
 Overview of noun leontodon 
 
 The noun leontodon has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Leontodon, genus Leontodon -- (hawkbit) leontodon definition