browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

leibnitzianmore about leibnitzian

leibnitzian


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Leibnitzian 
 adj : of or relating to Gottfried Wilhelm Leibniz or to his 
 mathematics or philosophy [syn: {Leibnizian}, {Leibnitzian}] 
more about leibnitzian