browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

lepidiummore about lepidium

lepidium


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Lepidium 
 n : cosmopolitan genus of annual and biennial and perennial 
 herbs: cress [syn: {Lepidium}, {genus Lepidium}] 
more about lepidium