browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

libidinalmore about libidinal

libidinal


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 libidinal 
 adj : belonging to the libido; "libidinal impulses"; "libidinal 
 gratification" 
more about libidinal