browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
aphrodisia

more about aphrodisia

aphrodisia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 aphrodisia 
 n : a desire for heterosexual intimacy [ant: {anaphrodisia}] 
more about aphrodisia