browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
apotheose

more about apotheose

apotheose


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 apotheose 
 v : deify or glorify [syn: {apotheosize}] 
more about apotheose