browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
bankia

more about bankia

bankia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Bankia 
 n : giant shipworms [syn: {Bankia}, {genus Bankia}] 
more about bankia