browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
binuclear

more about binuclear

binuclear


 2 definitions found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Binuclear \Bi*nu"cle*ar\, Binucleate \Bi*nu"cle*ate\, a. [Pref. 
 bi- + nuclear, nucleate.] (Biol.) 
 Having two nuclei; as binucleate cells. 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 binuclear 
 adj : biology; having two nuclei [syn: {binucleate}, {binucleated}] 
 [ant: {mononuclear}] 
more about binuclear