browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
celioma

more about celioma

celioma


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 celioma 
 n : an abdominal tumor 
more about celioma