browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
cephalotus

more about cephalotus

cephalotus


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Cephalotus 
 n : one species: Australian pitcher plant [syn: {Cephalotus}, {genus 
 Cephalotus}] 
more about cephalotus