browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
chekhov

more about chekhov

chekhov


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Chekhov 
 n : Russian dramatist (1860-1904) [syn: {Chekhov}, {Chekov}, {Anton 
 Pavlovich Chekhov}, {Anton Pavlovich Chekov}] 
more about chekhov