browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
enterobius

more about enterobius

enterobius


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Enterobius 
 n : pinworms [syn: {Enterobius}, {genus Enterobius}] 
more about enterobius