browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
epimetheus

more about epimetheus

epimetheus


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Epimetheus 
 n : (Greek mythology) brother of Prometheus and father of 
 Pyrrha despite Prometheus's warning against gifts from 
 Zeus he accepted Pandora as his wife [syn: {Epimetheus}] 
more about epimetheus