browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
eumetopias

more about eumetopias

eumetopias


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Eumetopias 
 n : sea lions [syn: {Eumetopias}, {genus Eumetopias}] 
more about eumetopias