browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
haematoxylum

more about haematoxylum

haematoxylum


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Haematoxylum 
 n : small genus of tropical American spiny bushy shrubs or trees 
 [syn: {Haematoxylum}, {genus Haematoxylum}, {Haematoxylon}, 
 {genus Haematoxylon}] 
more about haematoxylum