browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kilohertz

more about kilohertz

kilohertz


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 kilohertz 
 n : one thousand periods per second [syn: {kHz}, {kilocycle per 
 second}, {kilocycle}, {kc}] 
more about kilohertz