browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

leptorrhinianmore about leptorrhinian

leptorrhinian


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 leptorrhinian 
 adj : having a long narrow nose [syn: {leptorrhine}, {leptorhine}, 
 {leptorrhinic}] [ant: {platyrrhine}] 
more about leptorrhinian