browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

liplikemore about liplike

liplike


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 liplike 
 adj : having lips or parts that resemble lips [syn: {labiate}] 
more about liplike