browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
antananarivo

more about antananarivo

antananarivo


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Antananarivo 
 n : the capital and largest city of the Malagasy Republic [syn: 
 {Antananarivo}, {capital of the Malagasy Republic}] 
more about antananarivo