browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
bryophytic

more about bryophytic

bryophytic


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 bryophytic 
 adj : (botany) relating to plants of the division Bryophyta 
more about bryophytic